Missie en uitgangspunten van Comité 21 maart

casanegra · januari 20, 2018 · Uncategorized · 0 comments

Belangrijk uitgangspunt vormen de mensenrechten.

Het Comité 21 Maart is opgericht in het verlengde van het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1966 – zes jaar na het bloedbad in Sharpeville in Apartheid Zuid-Afrika – om 21 maart uit te roepen tot de internationale dag van de strijd tegen racisme en

De Universele verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationale Vluchtelingenverdrag zijn in het werk van het comité richtinggevend.

Toenemend racisme en discriminatie in Nederland is destijds een belangrijke aanleiding geweest om tot de oprichting van het comité over te gaan.

Het comité streeft sinds zijn oprichting naar het opbouwen van een breed samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die strijden tegen racisme en discriminatie, waaronder migranten- en vluchtelingenorganisaties, politieke partijen en vakbonden.

Binnen dit samenwerkingsverband dient respectvol omgegaan te worden met eventuele verschillen van opvatting van deelnemende organisaties inzake de bestrijding van racisme en discriminatie.

Het comité analyseert de ontwikkelingen rondom racisme en discriminatie voortdurend en past zijn strategie waar nodig aan.

Gezamenlijk optreden wordt in onderling overleg bepaald. Daarbij heeft de coördinatiegroep een sturende rol. Genomen besluiten van de coördinatiegroep worden door haar leden in het nadere overleg met de partners gerespecteerd.

Samen strijden tegen racisme en discriminatie is het vertrekpunt van het comité, waarbij de jaarlijkse demonstratie op 21 maart de belangrijkste activiteit Daarnaast organiseert het comité activiteiten als conferenties en festivals, steuncampagnes voor slachtoffers van racisme en discriminatie, en oefent het uit op de politiek.

Deze tekst is eerder besproken tijdens een structuurdiscussie in de coördinatiegroep en vervolgens in het brede overleg aan de orde geweest.

 

Wat wil het comité en hoe werkt het comité.
Het comité streeft sinds zijn oprichting naar het opbouwen van een breed samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die de overheden en politieke organisaties wil beïnvloeden op juridisch en politiek vlak. Het beïnvloeden van en druk uitoefenen op politieke partijen zien wij als comité niet als een vorm van vijandschap. Vanuit dit samenwerkingsverband, waaronder migranten- en vluchtelingenorganisaties, politieke partijen en vakbonden, strijden wij tegen iedere vorm van racisme en discriminatie.

Binnen dit samenwerkingsverband dient respectvol omgegaan te worden met eventuele verschillen van opvatting van deelnemende organisaties inzake de bestrijding van racisme en discriminatie.

Het comité analyseert de ontwikkelingen rondom racisme en discriminatie voortdurend en past zijn strategie waar nodig aan. Het comité treedt onafhankelijk op van politieke partijen, overheden en van welke organisatie dan ook.

Gezamenlijk optreden wordt in onderling overleg bepaald. Daarbij heeft de coördinatiegroep een sturende rol. Genomen besluiten van de coördinatiegroep worden door haar leden in het nadere overleg met de partners gerespecteerd.
De coördinatiegroep staat open voor vertegenwoordigers van groepen uit de samenleving die zich verbonden voelen met de problematiek van racisme en discriminatie zoals vrouwen, mensen van kleur, ouderen en jongeren. Een breed overleg (waaronder de jaarlijkse conferentie met partners) bepaalt het actieplan. Dit breed overleg komt minimaal een keer per jaar bij elkaar. Naast de coördinatiegroep zijn er ook werkgroepen, zoals een themagroep en een groep die activiteiten organiseert.

Gezamenlijk optreden wordt in onderling overleg bepaald. Daarbij heeft de coördinatiegroep een sturende rol. Genomen besluiten van de coördinatiegroep worden door haar leden in het nadere overleg met de partners gerespecteerd.
De coördinatiegroep staat open voor vertegenwoordigers van groepen uit de samenleving die zich verbonden voelen met de problematiek van racisme en discriminatie zoals vrouwen, mensen van kleur, ouderen en jongeren.

 

Samen tegen racisme en discriminatie.
Samen strijden tegen racisme en discriminatie is het vertrekpunt van het comité, waarbij de jaarlijkse demonstratie op 21 maart de belangrijkste activiteit vormt. Daarnaast organiseert het comité jaarlijks een conferentie met leden en partners om de plannen van het jaar te bespreken en een kinderrechtenfestival. Ook wordt samengewerkt met gelijkgestemde groepen in Europa.

Sorry, the comment form is closed at this time.